ESPA
ergaleiothiki banner

Πολιτική Ασφαλείας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ιστοσελίδα www.iasistech.gr ("Site") έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία "IASIS TECHNOLOGIES" ("IASIS") για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες και τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε περαιτέρω στην Ιστοσελίδα. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι χρήστες / επισκέπτες του ιστότοπου αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτές.
Οι χρήστες που έχουν πλήρη νομική επάρκεια δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.
Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτό το Site χωρίς τη ρητή συγκατάθεση ενός ενήλικα που είναι νομικά υπεύθυνος γι 'αυτούς. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.
Η IASIS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες / επισκέπτες που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η IASIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή αυτούς τους όρους χρήσης και τους όρους παροχής υπηρεσιών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες / επισκέπτες του παρόντος Δικτυακού Τόπου για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή.
Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Δικτυακού Τόπου διέπεται από ειδικούς όρους χρήσης, οι όροι αυτοί ισχύουν μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων: κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ψηφιακών φωνογραφημάτων, προγραμμάτων, πηγαίου κώδικα, ειδήσεων, άρθρων, πληροφοριών, δεδομένων, διαγραμμάτων, ονόματα εταιρειών κλπ.) είναι πνευματική ιδιοκτησία της IASIS ή των Προμηθευτών του Περιεχομένου του και διέπεται από εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται στους χρήστες αυστηρά για προσωπική (μη εμπορικούς ή μη) χρήση. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, αποθήκευση, μετατροπή, επαναδημοσίευση, αποστολή, διανομή, πώληση, απελευθέρωση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, αποκάλυψη, διάδοση ή άλλη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της IASIS. Η IASIS διατηρεί όλα τα νομικά και / ή συμβατικά δικαιώματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται ρητά στην παρούσα παράγραφο.
Όλα τα εμπορικά σήματα, εταιρικά ονόματα, γραφικά και λογότυπα που είναι καταχωρημένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες / επισκέπτες συμφωνούν και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για νόμιμους σκοπούς και να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας που δημοσιεύεται εδώ και παρέχεται από τον ισχύοντα νόμο. Οι επισκέπτες / χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου της IASIS για οποιονδήποτε παράνομο, ανήθικο, άδικο και καταχρηστικό σκοπό και δεν πρέπει να εκτελούν πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ή να βλάψουν την Ιστοσελίδα ή τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσίες του IASIS.

Οι χρήστες / επισκέπτες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για τους ακόλουθους ενδεικτικούς σκοπούς:

  • να προκαλέσει ζημιά σε τρίτους, ενήλικες ή ανήλικους.
  • να μεταδίδει ή να αποκτά πρόσβαση σε περιεχόμενο που επηρεάζει δικαιώματα τρίτων ή είναι αντίθετο προς το νόμο και τις ορθές πρακτικές / επιχειρηματική ηθική.
  • να αποκτήσουν πρόσβαση και γενικά να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων.
  • να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου IASIS.

Σε όλες τις περιπτώσεις παράνομης χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή κατά τους παρόντες Όρους και τον νόμο, οι χρήστες / επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την IASIS για τυχόν εκκαθαρισμένες και επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Η IASIS δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών ή συμβουλών. Η IASIS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή ακριβών, σαφών, ορθών, πλήρων, ενημερωμένων και άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών στον Ιστότοπο. Ωστόσο, η IASIS δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη (ακόμη και εξ αμελείας) για τυχόν ζημιές που οι επισκέπτες / χρήστες ενδέχεται να υποστούν λόγω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Σε καμία περίπτωση, η IASIS δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες (εκκαθαρισμένες, ειδικές ή επακόλουθες όπως απώλεια κερδών, δεδομένα, απώλεια εισοδήματος, οικονομική αποκατάσταση κλπ.) που υφίστανται οι χρήστες / επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου ή τρίτοι για λόγους που σχετίζονται ή δεν αφορά τη λειτουργία ή / και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή / και την παράλειψη παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα ή / και οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα. Η IASIS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου της, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (ή οποιοσδήποτε ιστότοπος ή εξυπηρετητές που συνδέονται με αυτήν) θα είναι αδιάλειπτοι ή χωρίς σφάλματα, χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Ως εκ τούτου, η IASIS δεν ευθύνεται για αποζημίωση ή / και ανάκτηση τυχόν ζημιών που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστοτόπου ή των διακομιστών του.
Παρόλο που η IASIS δεν είναι ούτε υποχρεωμένη ούτε ικανή να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα σε περίπτωση παραβίασης των νόμων και αυτών των όρων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται οτιδήποτε στους χρήστες / επισκέπτες του ιστότοπού μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως ενθάρρυνση, συμβουλή ή υποκίνηση για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη και οι χρήστες / επισκέπτες θα πρέπει να ασκούν τη διακριτική ευχέρεια να αξιολογούν οτιδήποτε είναι που τους παρέχεται και θα πρέπει να ενεργούν με βάση τη δική τους ελεύθερη βούληση, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη από μέρους μας.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Αυτός ο ιστότοπος δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων στους οποίους συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους ούτε είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες προκαλούνται από τη χρήση τους, καθώς οι επισκέπτες / χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτά με αποκλειστική ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η IASIS έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά από χρήστες / επισκέπτες σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της ΕΕ. Οι χρήστες / επισκέπτες του ιστότοπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους λόγους που τους παρέχονται απο την IASIS. Η IASIS φυλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες ασφαλείας και παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα προσωπικά του δεδομένα έχουν αποτελέσει ή εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, Άρθρο 12, Ν. 2472/1997). Η πρόσβαση στα αρχεία μας είναι δυνατή μόνο αν έχει έννομο συμφέρον και δικαίωμα και κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων του (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13, νόμος 2472/1997).
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλης αξίωσης σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που έχουν δηλώσει ως ορθές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Οι χρήστες / επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για πιθανή υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων στο IASIS χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ανακριβών πληροφοριών και δεδομένων με σκοπό την παραπλάνηση ή την απάτη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή / και άλλες πληροφορίες (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα, επώνυμο, σταθερό τηλέφωνο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ηλικία, διεύθυνση), οι χρήστες / επισκέπτες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών από τους ίδιους ή από τρίτους.
Τα προαναφερθέντα δεδομένα θα πρέπει να είναι πάντα σωστά, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που εκτελούνται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης και υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως το IASIS για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους και για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας.
Η IASIS δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απομείωση που οφείλεται σε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, ως αποτέλεσμα διαρροής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη στην περίπτωση που η εταιρεία προβαίνει σε οποιαδήποτε ζημία λόγω μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης χρήσης του κωδικού πρόσβασης και να αρνηθεί την παροχή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει έναν συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει τις υπηρεσίες αυτές στον χρήστη σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα πρότυπα των συμβάσεων που περιέχονται στον Ιστότοπο, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτού, μπορούν να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή από την IASIS κατά την απόλυτη κρίση του και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Οι χρήστες / επισκέπτες του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να τροποποιούν τα πρότυπα των συμβάσεων που περιέχονται σε αυτά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΥΘΥΝΗ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού νόμου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης, επιχειρηματικής ηθικής και οικονομικών και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος. Η ακυρότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου όρου αυτού δεν θίγει την ισχύ των υπόλοιπων όρων, αλλά παύει αυτόματα να ισχύει. Δεν θα ληφθεί υπόψη καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης και δεν θα αποτελεί μέρος αυτής, εκτός εάν έχει συνταχθεί εγγράφως και ενσωματωθεί σε αυτήν.

Τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια για τη διευθέτηση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.